MİRAÇ OLAYI NEDİR?

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA!

Kuran’da geçmediği halde Yahudilerin kendi peygamberini üstün göstermek, için  Kuranda olmayan ve peygamberin söylemediği bir hadis altında Miraç olayını uydurmuşlardır. 

Bakınız Kur’an İsra suresinin birinci ayeti kerimesinde geçen şunlardır.

17/1- Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren O (Allah) Yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir

Mevdudi tevfimil kur’an isimli eserinde bu olayı şöyle açıklamıştır.

1_Bu ayette değinilen olay, “Mi’rac” ve “İsra” olarak bilinmektedir. Sahih hadislere göre bu olay Hicret’ten bir yıl önce meydana gelmiştir. Hadis ve diğer siyer kitaplarında çok sayıda (25) Sahabeden bu konunun ayrıntılarını anlatan rivayetler nakledilmektedir. 

Enes bin Malik, Malik bin Se’se’e, Ebu Zer Gıfari ve Ebu Hureyre (Allah hepsinden razı olsun) olayın ayrıntılarını rivayet etmişlerdir. Bunların yanısıra Hz. Ömer, Hz. Ali, İbn Abbas, Ebu Said el-Hudri, Huzeyfe bin Yeman, Hz. Aişe vs. (Allah hepsinden razı olsun) olayın bazı bölümlerin nakletmişlerdir.Bu ayette Kur’an, yolculuğun sadece bir bölümünü, Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gidişi anmaktadır. 

Burada anlatıldığı üzere bu yolculuğun gayesi Allah’ın kuluna bazı ayetlerini göstermek istemesidir. Kur’an bundan başka ayrıntılara değinmez, fakat biz diğer ayrıntıları hadislerden öğrenmekteyiz:Bir gece Cebrail (a.s) , Hz. Peygamberi (s.a) Burak üzerinde, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürdü. Hz. Peygamber (s.a) orada diğer peygamberlerle birlikte namaz kıldı. Daha sonra göğün çeşitli tabakalarına yükselen peygamberimiz orada bazı büyük peygamberlerle karşılaştı. En sonunda göğün en yüksek tabakasına ulaştı ve Allah’ın huzuruna çıktı. 

Başka önemli emirlerin yanısıra beş vakit namaz da işte burada emredildi. Daha sonra Peygamber (s.a) Mescid-i Haram’a geldi. Bir çok hadise göre bu yolculuk sırasında ona (s.a) cennet ve cehennem de gösterilmiştir. Güvenilir hadislerden öğrendiğimize göre Hz. Peygamber (s.a) ertesi gün bu olayı anlattığında Mekkeli müşrikler onunla alay ettiler ve müminlerden bazıları da bunda şüpheye düştüler.Yukarıda belirtilen hadislere dayanan ayrıntılar Kur’an’da verilen ayrıntılara yapılan eklemelerdir. Bu nedenle hadislerde değinilen ayrıntılar, Kur’an’a ters olduğu gerekçesi ile reddedilemez. 

Bununla birlikte, bir kimse eğer hadislerde belirtilen ayrıntıları reddederse o kafir olmaz. Ancak Kur’an’daki ayrıntıları reddederse kafir olur.Bu yolculuk (Mi’rac) hakkında bir çok farklı görüşler vardır. Bazıları bunun rüyada meydana geldiği görüşündedirler; Bazıları ise olay sırasında Hz. Peygamber’in (s.a) tamamen uyanık olduğu ve bedeni ile birlikte yolculuk ettiğini söylerler; bazıları ise bunun sadece Hz. Peygamber’e (s.a) gösterilmiş mistik bir görüntüden öte bir şey olmadığını söylerler. 

Fakat bu ayetin başlangıç sözleri: “Kulunu… götüren o (Allah) yücedir”, bunun Allah’ın sınırsız gücü ile meydana gelmiş olan doğa-üstü bir olay olduğunu göstermektedir. Eğer olay sadece mistik bir görüntüden ibaret olsaydı ayet, bu olayı meydana getiren varlığın her tür zayıflık ve eksiklikten uzak olduğunu gösteren “subhane” ifadesi ile başlamazdı. Yine “Kulunu bir gece… götüren” sözleri, bunun sadece bir görüntü veya rüya olmadığını, bilakis Allah’ın Peygamberi’ne (s.a) ayetlerini gösterdiği fiziksel ve bedensel bir yolculuk olduğunu göstermektedir. 

Bu nedenle herkes, bunun sadece ruhsal bir deneyim olmayıp, Allah’ın Peygamber’i (s.a) için hazırladığı fiziksel bir yolculuk ve bir gözlem olduğunu kabul etmelidir.Bazı kimselerin bu olayı imkansızmış gibi görmeleri çok gariptir. İnsanın sınırlı -hem de çok sınırlı- güçleri ile Aya ulaşmayı başardığı bir zamanda, Allah’ın sonsuz ve sınırsız gücü ve kudreti ile Rasûlü’ne (s.a) kısa bir zaman içinde bu yolculuğu yaptırabileceğini inkar etmek çok saçmadır.

Herşeyin ötesinde, bir şeyin mümkün olup olmadığı konusundaki soru sadece sınırlı güçlere sahip olan insan hakkında geçerli olur. Fakat her şeye kadir olan Allah söz konusu olduğunda bu tür sorular sorulamaz. Sadece Allah’ın her şeye kadir olduğuna inanmayan bir kimse, Allah kendisi, kulunu Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürdüğünü söylediği halde bu olağanüstü olaya itiraz edip inkar edebilir. Aynı şekilde, hadislerde geçen ayrıntılara yöneltilen itirazlar da, ikisi dışında, çok basit ve saçmadır:

Birinci itiraz şudur: Eğer hadislerdeki ayrıntıları kabul edecek olursak o zaman Allah’ın belirli bir yer ile sınırlı olduğunu kabul etmemiz gerekecektir; aksi takdirde bu amaçla kulun belli bir yerden başka bir yere götürülmesine gerek olmazdı. Bunun yanısıra hadislerin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (s.a) bu yolculuğunda cennet ve cehennemi, orada azap çeken insanları görmüştür. Buna yöneltilen itiraz da şöyledir: 

Neden bazı insanlar kıyametten sonra kurulacak mahkemeden önce azap çekmekte veya mükafat görmektedirler?Birinci itirazı ele alırsak, elbette Allah sınırsız ve sonsuzdur. Fakat O, kullarıyla münasebet kurduğunda, kullarının eksik ve zayıf yaratılışlarına uygun araçlar kullanır. Bu O’nun kendi eksikliği nedeniyle değil, kullarının zayıflık ve eksiklikleri sebebiyledir. Örneğin O, yarattıklarından herhangi biriyle konuştuğu zaman, kendisinin konuşmasında sınırlama söz konusu olmamasına rağmen kulunun anlayacağı sınırlı konuşma şeklini kullanır.


Aynı şekilde O, kuluna mülkünün muhteşem ayetlerinden bazılarını göstermek istediğinde, onu ayetlerin bulunduğu mekana götürür. Elbette kul, Allah gibi evrende var olan ayetlerin tümünü görmeye güç yetiremez. Çünkü Allah’ın bir şeyleri görmek için bir yere gitme gibi bir ihtiyacı yoktur, fakat kul bunu yapmak zorundadır. Aynı şey kulun Allah’ın huzuruna çıkması için de geçerlidir. Gerçi Allah herhangi bir mekanla sınırlı değildir, fakat kul, O’nun huzuruna çıkmak için, O’nun ayetlerinin çok yoğun olduğu bir yere gitmelidir. 

Çünkü kul, sınırlı güçleri ile Onun sonsuz ve sınırsız huzuruna varamaz.İkinci itiraza gelince, bu da Hz. Peygamber’e (s.a) gösterilen bir çok ayetin sembolik olduğu konusunu anlamamaktan kaynaklanmaktadır. Örneğin bir çukurdan şişman bir öküzün çıkması, fakat tekrar içeri girememesi fitnenin somutlaştırılmış bir halidir. Aynı şekilde zina yapanlar, Hz. Peygamber’e (s.a) önlerinde taze et olduğu halde, çürük ve kokmuş et yerken gösterilmişlerdir. Buna benzer bir şekilde kötülüklere verilen cezalar da ona ahirette verilecek olan cezaları önceden görebilmesi için sembolik bir şekilde gösterilmiştir.

Mi’rac’la ilgili olarak, Allah’ın Peygamberi’nden her birine derecelerine göre yerdeki ve gökteki ayetlerini gösterdiği gözönünde bulundurulmalıdır. Bu amaçla tüm maddi perdeler kaydırılmış ve onlar insanları davet edecekleri gaybi gerçekleri çıplak gözle görmüşlerdir.Bu, Peygamberlerin gözleriyle gördükleri şeyleri tam bir “ayne’l-yakin” içinde başkalarına anlatabilmesi içindir. Çünkü bu deneyim onları, tüm teorilerini zanna dayandıran ve iddia ettiklerini müşahade edemeyen filozoflardan ayırır. Filozofların aksine Peygamberler insanlara sundukları şeyler konusunda şehadet edebilirler, çünkü onları kendi gözleriyle görmüşlerdir.


Bazı müfessirler de başka bir hadisle bu olayı açıklarken Bir gece Cebrail bir burakla peygamberimizin yanına geliyor Burak bir göt atıyor, bir göt atıyor, Cebrail ya Burak ne yapıyorsun bu senin yanındaki ahir zaman peygamberi deyince, Burak sakinleşiyor . Copur copur terliyor. ve peygamberi üzerine bindiriyor göğün değişik katmanlarından geçerek değişik peygamberlerle görüşerek en sonunda sidretil müntehaya varıyorlar. 

Cebrail diyor ki ben buradan ileriye ben gidemem sen buradan ileriye yalnız gideceksin. Allah resulü yalnız olarak , Allah ın yanına varıyor. Ve orada uzun konuşmalardan sonra elli vakit namaz emrediliyor ve geri dönüyor. Tekrar Hz. Musa peygamberle karşılaşıyor Hz. Musa peygamber soruyor ne yaptın ya Muhammed deyince Allah benim ümmetime elli vakit namaz emretti deyince, Hz Musa hemen irkiliyor senin ümmetin bu elli vakit namazı götürmez diyor , Ahir zaman peygamberi bir düşünüyor hakikaten ümmetim bu kadar çok namazı kılamaz diyor.

Hz. Musa git namazı Allah ile tekrar görüş vakit sayısını indirsin diyor . Tekrar izinin üzerine ahir zaman peygamberi geri dönerek , Allah ın yanına gelerek uzun bir pazarlıktan sonra namazı beş vakide indirttiriyor Hz Musa peygamberin yanına geldiğinde ne yaptın ya Muhammet diyor. Namazı Beş vakit’ e kadar düşürttüm deyince tamam şimdi senin ümmetin bu namazı götürebilir onayını verdikten sonra yeryüzüne iniyor.
*****************************************************

İşte miraç ile ilgili olay Kuran’ın Dışındaki kaynaklarda böyle Anlatılıyor.


KURAN’DA GEÇEN MİRAÇ OLAYI NEDİR?

17/1- Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren O (Allah) Yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir.


Kuran’da Bütün gökyüzünü gezdirip uzun bir yolculuk ve uzun bir pazarlık sonucu elli vakit namazın beş vakit namaza indiriliş hikmeti bu ayete dayanılarak anlatılış. Allah Kuran’da peygamberin yerini ve konumunu belirlerken onlara bir değer vermiştir. Kim Allah’ın Yerine koyduğu değeri onun altında veya üzerinde bir değere yükseltip indirirse zulmetmiş olur.


69/44Eğer o, Bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı.


69/45 Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik.


69/46” Sonra onun can damarını elbette keserdik.


Bu Ayetlere göre bir peygamberin Allah ile pazarlık yaparak elli vakit namazı beş vakit’e indirme şansı yoktur. Bu Sebeple Sahih Hadis diye nakledilen uydurma sözü peygamber söyleyemez ve söyleyemez. 


Diğer taraftan En Büyük Peygamber diye Söylendiği halde Hz Musa peygambere tekmil vererek Onun yön vermesiyle hareket etmesi kendi kendilerinin din anlayışı ile tezat teşkil etmektedir.


Diğer Bir Uygun Olmayan Anlayış da Namaz Emri ilk İnsanın ilk peygamberin varoluşuyla beraber emredilmiştir. Peygamberler arasındaki dinlerde hiçbir farklılık yok hepsi Allah tarafından gönderilmiştir Hepsinin adı İslamdır. Teslim olanların adı da Müslümandır. Bakınız Kur’an daha önceki peygamberlere de namazın emiri edildiğini söylemektedir.


10/87- Musa ve kardeşine (şöyle) vahiy ettik: “Mısır’da kavminiz için evler hazırlayın, evlerinizi namaz kılınan (ve kıbleye dönük) yerler yapın ve namazı dosdoğru kılın. Müminleri de müjdele.

Daha öncede anlattığımız gibi Kuran’daki bir ayetin kastettiği manayı anlayabilmek için Kuran’ın Her tarafından haberdar olmak lazımdır. Zaten Kuran, Kendi bütünlüğü içerisinde çelişki sizdir. Eğer Söylenen bir sözün, Kuran’ın Kendi bütünlüğü ile çelişen bir tarafı Olduğu zaman onu izleyen bir şihab ortaya çıkar.

72/9”- “Oysa gerçekte biz, dinlemek için onun oturma yerlerinde otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olsa, (hemen) kendisini izleyen bir şihab bulur.”


Demek ki Kuran’ın Dışındaki gelen bilgiler bize doğruyu anlatmaktan uzaktır. Şimdi Ayet bize Kur’an içerisinde neleri anlatmak istiyor . ona bir bakalım. Kuran’ın Anlattıklarında  Fıtrat dinini Hanif dinini zedeleyen Hiçbir şey yoktur.,


Peygamberlerin Yaşayışları savaşları barışları, hep evreninin yasasına göre olagelmiştir. Öyle Hiçbir peygamber olağan üstü harikulade bir mucize göstermemiştir. Sadece onları diğer insanlardan ayıran özellik, Allah’tan aldıkları vahiydir.17/93- “Yahut altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin. Üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükselişine de inanmayız.” De ki: “Rabbimi yüceltirim; ben, elçi olan bir beşerden başkası mıyım?”

Burada yeri gelmişken Peygamberin Yerini ve konumunu izah etmeden bu olayın anlaşılması mümkün olmaz kanaatindeyim.
Şimdi miraç olarak  belge gösterdikleri ayeti tekrar naklederek ayet hakkında  tefekkür etmeye çalışalım.

17/1- Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren O (Allah) Yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir.


Önce bu ayet içerisinde  geçen kelimeleri ne anlama geldiğinin kurandaki karşılığını bilmek gerekir. Şimdi bu kelimeleri tek tek ayıklayarak İsra suresinde geçen birinci ayetin ne demek istediğini anlamaya çalışalım.


Ayet kelimesi, Kainatta yaratılmış olan insan oğlunu acze düşüren zerreden küreyve adar ne kadar yaratılmış olan varlık varsa hepsinin adıdır. Güneş bir ayet, insan bir ayet sinek bir ayet, ne varsa var olan her şey ayettir. Bunun dışında peygamberlere gelen vahiyler de ayettir.


Yukarıda vermiş olduğumuz ayet içerisinde geçeni Ayet, gece,  Mescidi.-haram , Mescidi -aksa, kelimelerini kurandan örnekler vererek anlamaya çalışalım.


AYET NEDİR?

36/37-Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp yüzeriz, hemen artık karanlıkta kalıvermişlerdir.


36/33-Ölü toprak kendileri için bir ayettir; biz onu dirilttik, ondan taneler çıkarttık, böylelikle ondan yemektedirler.


 
GECE NEDİR?
10/67-O, dinlenmeniz için geceyi, gündüzü de aydınlatıcı (mubsir) olarak sizin için yaratmıştır. Şüphesiz işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.
 
97/1-Gerçek şu ki, Biz onu kadir gecesinde indirdik.

çalışalım. Gece kelimesi Kuran’da iki farklı anlama gelmektedir. Birincisi, Güneşin batışı ile  Doğuşu arasında kalan karanlık olan bölümdür.

İkinci anlamı ise, Cehalet karanlığı, Her şeyin planlanıp düzenlendiği görünmez bilinmezlerin  gerçekleştiği  anlamında kullanılan gecedir.
 
MESCİDİ-HARAM
 
2/237/Sana haram olan ayı, onda savaşmayı sorarlar. De ki: ‘Onda savaşmak büyük (bir günahtır). Ancak Allah katında, Allah’ın yolundan alıkoymak, onu inkâr etmek, Mescid-i Haram’a engel olmak ve halkını oradan çıkarmak daha büyük (bir günahtır). Fitne, katilden beterdir. Eğer güç yetirirlerse, sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler; sizden kim dininden geri döner ve kafir olarak ölürse, artık onların bütün işledikleri (amelleri) dünyada da, ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır.

Mescidi- Haram: Hazreti İbrahim’in tevhit akidesini yerleştirdiği Müslüman olanların tek bir ümmet ve tek bir şeriat içerisinde birleştirdiği kabe ve çevresine verilmiş bir isimdir.

Mescidi-Aksa:Yahudi ve Hristiyanların Hakimiyet kurduğu Medine ve evresine verilen bir isimdir.

Şimdi ayetin murad  ettiği manayı yakalamaya çalışalım. Bilindiği gibi Allah resulü, On üç yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde Mekke’de yakınlarına ve çevresine Allah’tan almış olduğu vahiyleri tebliğ etmiş, Fakat on üç yıl gibi bir zamanda kendisine iman eden on on beş kişiyi geçmemiş. Müşriklerin önde gelenleri Peygamber ve iman edenlere  ellerinden gelen işkence ve zulmü yapmışlardır.

Nihayet  Peygamberi öldürmek için, Tasa kurarlarken Allahtan peygamber için hicret emri gelmiştir.

9/40-Siz O’na (peygambere) yardım etmezseniz, Allah O’na yardım etmiştir. Hani kâfirler ikiden biri olarak O’nu (Mekke’den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: ‘Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.’ Böylece Allah O’na ‘huzur ve güvenlik duygusunu’ indirmişti, O’nu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkâr edenlerin de kelimesini (inkâr çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah’ın kelimesi, yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.


gelmiştir. Rivayete dayalı olan bir haber olsa da Peygamber Ebu Eekir ile birlikte Kimsenin görmediği bir zamanda Mekke’den çıkarak bir mağarada belirli bir müddet gizlenmişlerdir. Daha sonra, Bütün peygamberlerde olduğu gibi bulunmuş oldukları kavimden hicret etmeleri  gerçekleştirmişlerdir.
Nihayet yanında  Bulunan kişi ile birlikte Mekke’ye çileli bir yolculuktan sonra Kendilerini bekleyen ve şölenle karşılayan  Ensar bulunmaktaydı.

9/100-Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar; Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur.

Mekke’de kafir  ve müşriklerin, Zulüm ve işkencelerine dayanamayıp hicret ederek edinceye gelen Müslümanlara muhacir. Medine’nin yerli Müslümanlarına da Ensar denir.

59/9-Kendilerinden önce o yurdu (Medine’yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin ‘cimri ve bencil tutkularından’ korunmuşsa, işte onlar felah (kurtuluş) bulanlardır.

Şimdi İsra suresinin birinci ayetinde Allah’ın bir kısım ayetlerini göstermek için  göstermiş olduğu ayetler neymiş onları maddeler halinde sırlamaya çalışalım.

1-Mescidi haramdan çevresini bereketlendirdiği mescidi aksa Medine’dir. Gece yolculuğu da  Mekke’den Medine’ye hicretin adıdır.
2-Medine’de  Müslüman olanlar güç ve iktidar olmuşlar  ve her Müslüman olan   sıkıntı işkence zulümden kurtularak esenlik içerisinde olmuşlardır.
 
3- On yıllık kısa bir dönem içerisinde savaşın barışın nasıl yapılacağı  Bir vahyin gözetiminde nasıl yapılacağı bizzat peygamber de içlerinde olduğu halde nasıl yapılacağı bizzat pratiğe yansıtılarak yaşanmıştır.
 
4-2/143-Böylece biz sizi, insanlara şahid (ve örnek) olmanız için orta (vasat) bir ümmet kıldık; Peygamber de üzerinizde şahid olsun. Senin üzerinde bulunduğun (yönü, Ka’be’yi) kıble yapmamız, elçiye uyanları, topukları üzerinde gerisin geri dönenlerden ayırdetmek içindir. Doğrusu (bu,) Allah’ın hidayete ilettiklerinin dışında kalanlar için büyük (bir yük)tür. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz, Allah, insanlara şefkat edendir, esirgeyendir.

5- Müslüman olanlar, Kendilerini yerinden yurdundan sürdükleri yere tekrar geri gelerek Bütün dünya müşrik ve kafirlere Allah resulü  veda haccını yaparak onlara ültimatom vermiştir. 

Ey kafirler. Dünya üzerinde gezin dolaşın  inkarınız sizin olsun. Ne zaman bu inkarınızı küfrünüzü mazlum olanlara daha önce yaptığınız gibi uygulamaya kalkarsanız sizi yerin dibine geçiririm. Edebinizle terbiyeniz-le durun. diyerek kafir olanlara korku salmıştır.
 
6- Fil suresinde Kafir ve müşriklerin ebabil kuşları ile yenik ekin halin düşürdüğünün anlamı ümmi toplum içerisinde Müslüman olanların güç ve iktidar sahibi olarak onların sesini kesmesi  ellerini kurutması bu anlamdadır.
 
7- Medine’de Müslüman olanlar bir devlet olmuş Allah’ın hukuku bizzat uygulanmıştır.  Haksız olarak adam öldürenlere kısas uygulanmış Zina edenlere  kuranda verilmesi gereken ceza ne ise uygulanmış Hırsızlık yapanların cezası ne ise uygulanmış aç olanlar doyurulmuş zulme uğrayanlar zalimin elinden zulmü bertaraf edilmiş Yahudilerden Hristiyanlardan Ümmiler den Sabi ilerden  goraf goraf Müslüman olmuşlar ve aralarındaki düşmanlık kardeşliğe dönüşmüştür.
 
Daha  maddeleri çoğaltabiliriz. İşte Allah’ın gösterdiği ayetler bunlardır. Şah damarından  Yakın olan, üç kişinin dördüncüsü Allah olan, Allah’ı yedinci kat semalarda arayıp, namaz emri verildi anlayışı ile Ölmüş olan  Bir Musa peygambere tekmil vererek Allah ile pazarlık yaparak din oluşturmak kadar  gülünç bir şey olabilir mi?
 
Doğrularım  Allah’a yanlışlarım ise bana aittir.
 
ALİ RIZA BORAZAN
MERSİN -ANAMUR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.